НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

(044) 235 21 31
(044)235 71 12
Головна » Відділ міжнародних зв'язків » Цілі, функції та напрями діяльності відділу міжнародних зв’язків (ВМЗ)

Цілі, функції та напрями діяльності відділу міжнародних зв’язків (ВМЗ)

Одним зі стратегічних напрямів розвитку Університету є досягнення міжнародних стандартів підготовки медичних і науково-педагогічних кадрів та інтеграції до європейського освітнього і наукового простору на засадах Болонської декларації. Міжнародна діяльність НМУ має різноаспектний характер та спрямована на встановлення й розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного співробітництва закладу в науково-практичній, освітянській та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо формування кола іноземних партнерів, додаткових джерел фінансування, створення умов для співробітництва з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами.

Міжнародна діяльність Університету спрямована на досягнення таких цілей:

 • прискорення процесу інтеграції   НМУ імені О.О. Богомольця у міжнародний академічний   простір зі збереженням і подальшим розвитком   наукових напрацювань та їх застосуванням   у міжнародних програмах та проектах;

 • створення умов для подальшого   розвитку і широкого впровадження принципів   та стандартів Болонського процесу;

 • зміцнення позицій на світовому   та національному ринках навчальних послуг;

 • забезпечення доступу до інформаційних   джерел кращого світового досвіду в галузі організації навчальної та дослідницької роботи, розвитку   студентського самоврядування, встановлення   ефективних взаємозв’язків зі світовими   досягненнями в сфері медицини та фармації,   їх ефективного використання в освітньо-науковій діяльності та практиці;

 • залучення Університету до   міжнародних освітніх і науково-дослідних проектів;

 • використання міжнародних ресурсів   для реалізації університетських освітніх та науково-дослідних програм.


Відповідно до намічених завдань  ВМЗ виконує такі функції:

 • організаційне, методичне, координаційне та представницьке забезпечення міжнародного співробітництва НМУ.

 • аналіз та систематизація освітніх та науково-дослідних пропозицій інститутів, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів НМУ щодо пріоритетних напрямів співпраці у галузі міжнародного співробітництва.

 • перспективне та поточне планування міжнародної діяльності НМУ, пошук та відбір закладів-партнерів для встановлення   контактів на загальноуніверситетському,   факультетському, кафедральному рівнях, виходячи з наукової   і практичної доцільності.

 • узагальнення та аналіз інформації міжнародних навчальних, науково-дослідних та інтегрованих програм.

 • встановлення і підтримка зв’язків з посольствами та представництвами інших держав в Україні, а також іншими міжнародними організаціями,   акредитованими в Україні.

 • аналіз ефективності співпраці із зарубіжними ВНЗ та іншими міжнародними організаціями.

 • розробка та підготовка проектів дво- та багатосторонніх угод про співпрацю із зарубіжними закладами-партнерами, а також контроль за виконанням   умов угод.

 • розробка і погодження робочих програм   співпраці НМУ із зарубіжними закладами-партнерами на основі підписаних   з ними угод про співробітництво.

 • ведення переговорів із зарубіжними партнерами з питань співпраці.

 • організація спільних із зарубіжними партнерами   освітніх, науково-дослідних та культурних заходів.

 • підготовка документації для подання заявок від НМУ на участь у міжнародних освітніх та науково-дослідних міжнародних програмах, програмах міжнародної академічної мобільності.

 • підготовка за поданнями факультетів та   кафедр резерву студентів для навчання/стажування   за кордоном.

 • розширення можливостей академічної   мобільності студентів, аспірантів, членів   професорсько-викладацького та адміністративного   складу НМУ.

 • формування за поданням факультетів та   кафедр резерву професорсько-викладацького складу для відрядження   за кордон на стажування, науково-дослідну   та викладацьку діяльність.

 • оформлення виїзної документації для офіційних делегацій НМУ,   співробітників та студентів, котрі їдуть у відрядження   за кордон.

 • узгодження разом іншими задіяними структурними   підрозділами завдань на відрядження   за кордон (направлення) співробітників   та студентів НМУ питань, котрі входять   до компетенції ВМЗ.

 • розгляд звітів про результати перебування за кордоном співробітників   НМУ, внесення пропозицій з реалізації   досягнутих домовленостей на розгляд   керівництва НМУ, участь у підготовці   висновків і пропозицій з реалізації прийнятих   рішень.

 • прийом та протокольний супровід делегації з інших країн.

 • надання консультативно-організаційних   послуг з легалізації документів про вищу медичну та фармацевтичну освіту випускників НМУ за кордоном, підтвердження документів про освіту випускників НМУ для проставляння апостилю.

 • координація англомовної програми навчання іноземних студентів.

 • координація процесу підвищення кваліфікації   викладачів зі знання англійської мови з метою забезпечення достатнього резерву професорсько-викладацького складу для викладання навчальних курсів студентам англомовної форми навчання.

 • пропаганда наукових досягнень співробітників та студентів університету серед зарубіжних вищих навчальних закладів і світової наукової спільноти.

 • розгляд кореспонденції, що надходить з-закордону (у т.ч. з дипломатичних представництв і консульських установ України) з питань міжнародної   співпраці, котрі входять у компетенцію   ВМЗ.

 • підготовка щорічних та квартальних звітів і перспективних планів щодо міжнародного співробітництва університету.


Робота з іноземними студентами


Відділ міжнародних зв’язків не займається роботою з іноземними студентами. З питань вступу, додипломного та післядипломного навчання іноземних студентів просимо звертатися до Деканату по роботі з іноземними студентами http://fdo-nmu.com/.