НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

(044) 235 21 31
(044)235 71 12
Головна » Відділ міжнародних зв'язків » Стратегія інтернаціоналізації НМУ » Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Головною метою своєї багатовекторної діяльності Університет вбачає успішну реалізацію державної політики в сфері вищої медичної та фармацевтичної освіти, науки і охорони здоров’я для досягнення найвищої якості підготовки фахівців, конкурентоспроможності закладу та його випускників на ринку освітніх послуг та наукових досліджень, їх відповідності стандартам національного та світового ринку праці.

Місія Університету – лідерство в галузі підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів для сфери охорони здоров’я, що реалізується шляхом гармонійного поєднання фундаментальності та фаховості освіти, наукових досліджень, формування сучасної особистості лікаря і провізора, інтеграції в європейське освітнє і наукове співтовариство.

Інтернаціоналізація розглядається як ключовий пріоритет діяльності Університету на шляху інтеграції в  європейській освітній та науковий простір. Стратегія інтернаціоналізації передбачає охоплення усіх напрямків діяльності НМУ та реалізацію таких завдань:

в освітній діяльності


Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 • розробка індивідуальних університетських навчальних планів і програм з урахуванням міжнародних стандартів і рекомендацій у галузі медичної освіти;

 • розробка та запровадження з університетами-партнерами спільних освітніх програм, програм подвійного диплому;
 • залучення в освітньо-науковий процес провідних закордонних професорів, лекторів, відомих вчених;

 • сприяти стажуванню студентів у провідних університетах, клініках Європи, літніх (зимових) освітньо-наукових школах, у тому числі за рахунок університетських грантів;
Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 • удосконалення мовної підготовки викладачів відповідно до міжнародних стандартів з метою розширення англомовної форми навчання іноземних студентів;

 • забезпечення удосконалення якості англомовного навчання студентів в НМУ.у науковій діяльності


Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 • сприяти формуванню стратегічних партнерств та консорціумів з провідними університетами, дослідницькими центрами, для отримання грантів на проведення наукових досліджень;

 • розширити вектори співпраці із закладами-партнерами, враховуючі новітні напрямки, у тому числі міждисциплінарні, для більш широкого залучення викладачів, науковців, аспірантів Університету до виконання спільних міжнародних наукових проектів;
 • визначити найбільш пріоритетні наукові напрями, за якими Університет має можливості досягти найбільш вагомих результатів та сприяти формуванню з відомими вченими з різних країн спільних дослідницьких груп для проведення спільних довгострокових наукових досліджень;

 • сприяти активізації публікаційної активності викладачів університету в авторитетних міжнародних виданнях;
Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 • сприяти регулярному проведенню міжнародних науково-практичних форумів, інтернет-конференцій;

 • розробити механізм стимулювання та підтримки факультетів у їх ініціативі спільних освітніх та наукових дослідженнях;

 • сприяти стажуванню викладачів, аспірантів у провідних університетах, наукових закладах світу, у тому числі за рахунок університетських грантів.
Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
у міжнародній діяльності


Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 • створити в НМУ умови, які сприяють збільшенню кількості міжнародних проектів та програм за участі підрозділів Університету, у т.ч. – в проектах Європейського Союзу за програмами «Горизонт 2020», «Еразмус+»;

 • сприяти зростанню участі співробітників Університету, аспірантів та студентів у програмах міжнародної академічної мобільності;

 • сприяти стажуванню викладачів у провідних університетах, наукових закладах світу, у тому числі за рахунок університетських грантів;
 • розробити короткотермінові міжнародні програми (літні школи, наукові та навчальні візити тощо) з можливістю для студентів отримувати кредити протягом участі у них;

 • розширити співпрацю з випускниками (асоціаціями випускників), які працюють за кордоном;
Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

 • для підвищення результативності роботи структурних підрозділів Університету з міжнародними партнерами створити відділ координації міжнародних проектів та академічної мобільності;
 • розширити співпрацю з міжнародними організаціями WHO, UNESCO, UNICEF, Світовим банком, міжнародними грантовими фондами, інвесторами;

 • формувати іміджеву стратегію та просувати бренд Університету на міжнародному рівні;
  постійно оновлювати інформацію щодо нових міжнародних конкурсів, грантів;

 • розробити механізм моніторингу інформації щодо наукових і освітніх проектів в Університеті, які потребують фінансування за рахунок міжнародних грантів, сприяти пошукові партнерів;

 • сприяти розширенню участі Університету в міжнародних асоціаціях, а також участі науковців у відповідних професійних міжнародних асоціаціях;
Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

 • забезпечити формування в Університеті мультикультурного середовища, усіляко сприяти та заохочувати академічне і позаакадемічне спілкування іноземних студентів, викладачів та науковців з українськими колегами.
Стратегія інтернаціоналізації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця